Poskytujeme komplexní služby na uvedené předměty průmyslově právní ochrany:

Patenty:

 • patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Je tak možno chránit způsoby výroby, pracovní postupy, věci, zařízení, výrobky, látky, směsi, produkční mikroorganismy apod.
 • za vynálezy se nepovažují objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla, hraní her, vykonávání duševní a obchodní činnosti, počítačové programy, jakož i podávání informací
 • celková doba ochrany je 20 let od podání přihlášky, za předpokladu pravidelného placení ročních poplatků
 • možnosti ochrany vynálezu:
  • národní – podání přihlášky u národních úřadů, řízení a ochrana v jednotlivých státech
  • Evropská přihláška vynálezu – řízení probíhá před Evropským patentovým úřadem s následnou validací v zemích, kde se požaduje ochrana a které jsou členy Evropské patentové organizace
  • Podání mezinárodní přihlášky vynálezu cestou PCT před Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví (WIPO), kde další řízení pak pokračuje ve vybraných státech nebo regionech

Užitné vzory

Užitným vzorem se chrání technická řešení, která jsou nová, přesahují rámce pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Doba ochrany – 4 roky od podání přihlášky, s možností prodloužení dvakrát o 3 roky. Celková možná doba ochrany je 10 let.

Základní rozdíly mezi patentem a užitným vzorem:

 • celková doba ochrany – u patentu 20 let, u užitného vzoru 10 let.
 • registrační princip – během řízení o přihlášce užitného vzoru není prováděn průzkum novosti, je míra právní jistoty menší než u patentu
 • poměrně nižší nároky na vynálezeckou činnost než u přihlášky vynálezu
 • rychlejší a méně nákladná varianta pro získání ochrany
 • nelze chránit způsoby výroby nebo pracovní činnosti, odrůdy rostlin, plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály
 • zveřejnění předmětu užitného vzoru 6 měsíců před podáním přihlášky není považováno za závadu novosti

Průmyslové vzory

 • průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho částí, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li světově nový a má individuální povahu. Vyloučeny z ochrany jsou pouhá technická nebo konstrukční řešení výrobku. Zápisem do rejstříku průmyslových vzporů se nechrání výrobek samotný, nýbrž jeho vzhled jako takový.
 • doba ochrany – zapsaný průmyslový vzor je možno chránit celkem 25 let. Obnova je možná opakovaně vždy po 5 letech od podání přihlášky až na celkovou dobu 25 let
 • možnosti ochrany průmyslovým vzorem:
  • Národní průmyslový vzor – řízení a ochrana v jednotlivých státech
  • Komunitární průmyslový vzor – řízení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), ochrana ve všech členských státech Evropské Unie
  • Průmyslový vzor podle Haagské dohody – cestou mezinárodního zápisu v členských státech Haagské dohody

Ochranné známky

 • ochrannou známkou se rozumí označení schopné grafického znázornění ve formě slova, barvy, kresby, písmena nebo číslic, tvaru výrobku nebo obalu.
 • účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Pomáhají spotřebiteli snadněji se orientovat v nabídce
 • doba ochrany – 10 let od data podání přihlášky, lze neomezeně prodlužovat vždy o dalších 10 let
 • možnosti ochrany:
  • národní ochranná známka – podání přihlášky ochranné známky u národního úřadu
  • ochranná známka Evropské unie – podání přihlášky u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zapsaná ochranná známka má platnost na celém území EU
  • tzv. mezinárodní ochranná známka – podání přihlášky prostřednictvím ÚPV na mezinárodní úřad WIPO, který následně kontaktujte národní úřady zemí, kde je požadovaná ochrana

Chráněná zeměpisná označení a označení původu

 • chráněné označení původu se týká názvu oblasti nebo země, používané k označení zboží, které pochází z tohoto území, přičemž vlastnosti tohoto zboží jsou dány výlučně nebo převážně zvláštním zeměpisným prostředím, mají mimořádnou nebo charakteristickou vlastnost. Výroba, zpracování nebo příprava musí probíhat v daném území.
 • chráněné zeměpisné označení je vžité označení zboží, které pochází z daného území a má určitou kvalitu nebo pověst či jiné vlastnosti, které lze přičíst zeměpisnému původu. Výroba, zpracování nebo příprava musí probíhat v daném území.
 • Doba ochrany – udělená ochrana je časově neomezená.

Rešerše a ostatní služby

 • rešerše na stav techniky
 • rešerše na novost
 • průběžné sledování Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví v daných oblastech
 • vedení agendy předmětů průmyslově právní ochrany Vaší firmy (sledování lhůt platnosti, zasílání upozornění na možnost prodloužení platnosti, roční zasílání kompletního seznamu platných patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek)
 • vytvoření celkové strategie průmyslově právní ochrany ve Vaší firmě
 • zpracování návrhů licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví – možnost komerčního využití výsledků Vašich průmyslových práv
 • zajištění evidence změn v rejstřících úřadů (změna adresy, převody, licenční smlouvy apod.)
 • zpracování návrhů Směrnic a smluv zaměstnanců se zaměstnavateli o vypořádání odměny za zlepšovací návrhy, přihlášky vynálezů, užitných a průmyslových vzorů